privacy statement.

Buzzing verwerkt persoonsgegevens op een manier die voldoet aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving, de Telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving die momenteel geldt.

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die onze website bezoekt, diensten van ons afneemt en de natuurlijke personen die (van wie persoonsgegevens) tijdens een vlucht worden gefotografeerd of gefilmd.

Wij verzamelen en gebruiken klantgegevens

Denk hierbij aan: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, betaalgegevens, communicatie met Buzzing, accountgegevens (wanneer u zich registreert).

Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wij dragen klantgegevens over aan derden, maar niet voor commercieel gebruik

Buzzing verkoopt klantgegevens niet aan derden voor commercieel gebruik.

Voor of in het verlengde van de uitvoering van de overeenkomst kunnen wij klantgegevens wel overdragen aan derden. Denk hierbij aan een factoringmaatschappij die de Buzzing-facturen incasseert. Een dergelijke partij is zelfstandig verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Zij moeten dan ook zelfstandig voldoen aan de privacywetgeving. Blijkt de derde die zelfstandig verantwoordelijke is, niet te kunnen voldoen aan de privacywetgeving, dan verbreekt Buzzing de relatie.

Buzzing kan derden ook opdracht geven gegevens onder haar verantwoordelijkheid te verwerken. Buzzing blijft dan verantwoordelijk voor het voldoen aan de privacywetgeving. In dat geval legt Buzzing de verwerker verplichtingen op en controleert op naleving. Mocht een verwerker gegevens buiten de EU verwerken of opslaan op servers die zich buiten de EU bevinden, dan waarborgt Buzzing dat op gelijke wijze voldaan wordt aan de privacywetgeving die binnen EU/Nederland geldt.

Wij laten graag zien wat we te bieden hebben

Wij gebruiken klantgegevens ook om jouw tips te geven over onze diensten en producten en om je goede aanbiedingen te doen. Per e-mail of via andere sociale media doen wij dit alleen als je ons hier toestemming voor geeft. Wens je dit soort berichten niet meer te ontvangen, meldt je dan af via je account of via de afmeldmogelijkheid in het bericht zelf.

Onze website maakt gebruik van cookies

Met behulp van cookies verzamelen wij (een beperkt aantal) gegevens via onze website. Dit doen wij alleen om onze website te verbeteren en jou te helpen. Gegevens die via cookies worden verkregen delen wij niet met derden. Zie ons cookiebeleid voor verdere uitleg

Wij fotograferen en filmen vanuit de lucht en maken beelden soms openbaar

Het is niet de bedoeling om door middel van onze dienstverlening persoonsgegevens te verzamelen. Bij iedere vlucht bekijkt onze operator de mogelijkheden om te voorkomen dat natuurlijke personen of andere persoonsgegevens in beeld komen. Zo zal de operator natuurlijk personen zoveel mogelijk proberen te informeren over het maken van opnames en vermijden dat natuurlijke personen of andere persoonsgegevens in beeld komen. Bestaat er toch een kans dat een natuurlijk persoon of ander persoonsgegeven in beeld komt dan maakt de operator de afweging of het uitvoeren van de vlucht gerechtvaardigd is in verhouding tot de belangen van de betrokken natuurlijke personen.

Buzzing kan beelden openbaar maken. Voordat wij beelden openbaar maken waarop natuurlijke personen of andere persoonsgegevens te zien zijn, wegen wij eerst af of het openbaar maken gerechtvaardigd is in verhouding tot de belangen van de betrokken natuurlijke personen. Indien mogelijk maken wij natuurlijke personen of andere persoonsgegevens eerst onherkenbaar.

Andere partijen zoals opdrachtgevers kunnen beelden ook openbaar maken. Voor hen geldt dat zij verplicht zijn om dezelfde afwegingen te maken.

Bij het openbaar maken van beelden geldt bovendien dat intellectuele eigendomsrechten van derden het openbaar maken kunnen verhinderen.

Wettelijke verplichtingen om gegevens te delen

Autoriteiten kunnen van Buzzing eisen dat wij gegevens delen, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of handhaving. Ook een rechter, bijvoorbeeld bij een dispuut over auteursrecht, kan Buzzing dwingen gegevens te delen.

Gegevens worden beschermd.

Buzzing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Buzzing persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Wil je weten hoe lang we jouw specifieke persoonsgegevens bewaren, neem dan contact op via contact@buzzing.be.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen en het recht om je gegevens geheel of gedeeltelijk te laten overdragen aan jezelf of een een derde.

Klachten kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderen

Als je jonger dan 16 jaar bent dan hebben wij toestemming nodig van jouw ouder of voogd om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Blijk je nog geen 16 te zijn en krijgen wij geen toestemming, dan verwijderen jouw gegevens. Dit doen we ook als jij, jouw ouder of voogd hier om vraagt.

Er gaat heus nog wel een keer iets veranderen

Buzzing zal van tijd tot tijd haar Privacy Statement aanpassen/updaten. Wil je op de hoogte blijven, kijk dan af en toe nog eens naar ons meest recente statement

Je weet ons te vinden

Heb je nog vragen over of naar aanleiding van ons privacy statement, neem dan contact met ons op via contact@buzzing.be.