verkoopvoorwaarden.

Buzzing B.V., is een onderneming met haar adres te M.A. Reinaldaweg 2D, 3446 CB Woerden. Buzzing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72621605.

Buzzing verkoopt (via haar website) producten aan Klant, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Waar in deze verkoopvoorwaarden verwezen wordt naar Klant wordt gedoeld op de Klant als natuurlijk persoon, de Klant als rechtspersoon of de natuurlijk persoon die de Klant vertegenwoordigt.

Tussen Klant en Buzzing gelden over en weer rechten en plichten op basis van de Overeenkomst die ontstaat door het doorlopen van het bestelproces. Gedurende het bestelproces maken we een aantal uitdrukkelijke afspraken die met deze Verkoopvoorwaarden worden aangevuld.

Artikel 1. Samen misbruik voorkomen

 1. Een Klant die jonger dan 18 jaar is, mag alleen een bestelling plaatsen/account aanvragen met toestemming van diens wettelijk vertegenwoordiger of de kantonrechter (handlichting). Anders doet Buzzing geen zaken.
 2. Een bestelling geplaatst/accountaanvraag namens de Klant is in principe bindend.
 3. Buzzing mag van Klant verwachten dat gepaste maatregelen genomen worden om te voorkomen dat niet-bevoegden namens Klant een bestelling plaatsen/een account aanvragen. Klant moet Buzzing zo snel mogelijk laten weten als mogelijk iemand misbruik maakt van (inlog)gegevens.
 4. Als hier aanleiding toe is onderneemt Buzzing extra actie om de identiteit van de contactpersoon te verifiëren en de bevoegdheid om de Klant te vertegenwoordigen. Desnoods cancelt Buzzing de bestelling/blokkeert Buzzing het account.
 5. Buzzing mag een bestelling of accountaanvraag altijd weigeren.

Artikel 2. Eenvoudig bestellen

 1. Klant kiest in het bestelproces het gewenste product: foto & film, 2D scan en/of 3D scan. Onder de button ‘wat koop ik?’ is uitgewerkt op welke manieren Buzzing producten aanlevert.
 2. Na de bestelling ontvangt Klant per e-mail een orderbevestiging. De orderbevestiging bevat een webformulier waarin Klant kan aangeven waar en hoe Buzzing aan de slag kan. Klant moet dit formulier helemaal invullen. Alleen dan kan Buzzing de opdracht in behandeling nemen.
 3. Zodra het volledig ingevulde formulier door Buzzing is ontvangen geldt er een Overeenkomst tussen Klant en Buzzing. Deze Verkoopvoorwaarden zijn op deze Overeenkomst van toepassing.

Artikel 3. Veel kan, maar niet alles

 1. Na ontvangst van het formulier beoordeelt een Buzzing drone operator of en onder welke voorwaarden op de aangewezen locatie een vlucht kan worden uitgevoerd. Voor de vlucht kan het noodzakelijk zijn om toestemming te vragen aan de autoriteiten.
 2. Buzzing behoudt zich het recht voor een overeenkomst kosteloos te annuleren wanneer de drone operator aangeeft dat de vlucht niet kan worden uitgevoerd. Een annulering ontvangt Klant per e-mail binnen 3 werkdagen volgende op de dag waarop Buzzing het ingevulde webformulier ontvangen heeft. Vanzelfsprekend brengt Buzzing geen kosten in rekening.
 3. Ook al kan de vlucht uitgevoerd worden, moet Klant rekening houden met weersomstandigheden die het onmogelijk maken om de vlucht uit te voeren op het afgesproken tijdstip op de afgesproken dag. In dat geval maakt Buzzing graag een nieuwe afspraak zonder hier extra kosten voor in rekening te brengen. Of weersomstandigheden een vlucht onmogelijk maken is uiteindelijk altijd aan de drone operator. Klant en Buzzing zullen de beslissing van de drone operator moeten accepteren.

Artikel 4. Afspraak maken (vliegen binnen 3 werkdagen)

 1. Kan de drone operator op de aangewezen locatie de vlucht uitvoeren dan neemt deze zo snel mogelijk contact op voor een afspraak. De drone operator kan de vlucht in principe uitvoeren binnen 3 werkdagen (onder voorbehoud van het tijdig ontvangen van toestemming van autoriteiten) volgend op de dag dat Buzzing het ingevulde webformulier ontvangt. Buzzing mag van Klant verwachten dat binnen een maand een afspraak gemaakt wordt. Lukt dit niet, dan kan Buzzing de overeenkomst kosteloos annuleren.
 2. Nadat de afspraak gemaakt is, kan Klant niet meer annuleren. Tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip kan via contact@buzzing.be wel tijd, locatie of product worden gewijzigd. Is het gewijzigde product duurder dan dient Klant het verschil bij te betalen. Is het gewijzigde product goedkoper dan krijgt Klant daarvoor geen compensatie.
 3. Geeft Klant de wijziging pas door in de laatste 24 uur voor het afgesproken tijdstip dan ontvangt Klant een extra factuur ter grootte van 33% van de kosten van het oorspronkelijk gekozen product.
 4. Geef Klant de wijziging pas door in de laatste 4 uur voor het afgesproken tijdstip dan ontvangt Klant een extra factuur ter grootte van 100% van de kosten van het oorspronkelijk gekozen product.

Artikel 5. Stel drone operator in staat om vlucht uit te voeren

 1. Klant moet de Buzzing drone operator op het afgesproken tijdstip toegang geven tot de locatie en voor zover noodzakelijk begeleiden. Buzzing behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen als de drone operator niet op het afgesproken tijdstip ontvangen wordt.
 2. Klant moet Buzzing van tevoren laten weten indien rekening gehouden moet worden met bijzonderheden. Denk hierbij onder meer aan de situatie dat de drone operator geruime tijd nodig zal hebben om over niet-publiek terrein te reizen om op de aangewezen locatie te komen.
 3. Extra (parkeer)kosten die gemaakt moeten worden voor verblijf op/bij de aangewezen locatie komen voor rekening van Klant.
 4. Buzzing informeert Klant van te voren zo volledig mogelijk over de maatregelen die op locatie nodig zijn om de vlucht veilig uit te voeren. Voor zover relevant, is het aan Klant om vooraf toestemming te vragen voor het bewegen over en/of verblijven op/in en/of vliegen boven onroerend goed van derden.
 5. Klant moet altijd rekening houden met aanvullende of afwijkende instructies van drone operator ter plaatse. Klant moet deze opvolgen, want de drone operator moet de vlucht veilig kunnen uitvoeren.
 6. Klant mag de werkzaamheden van de drone operator op geen enkele manier bemoeilijken.
 7. Voor mapping-opdrachten maakt de drone operator gebruik van hulpmiddelen op de grond. Klant moet zo nodig ruimte vrij maken om het gebruik van de hulpmiddelen mogelijk te maken.
 8. Klant moet Buzzing van te voren aangeven als er omstandigheden zijn die bijzondere (veiligheids-)risico’s meebrengen voor de drone (operator), zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
 9. Klant kan Buzzing geen kosten in rekening brengen die Klant moet maken om de drone operator in staat te stellen om de werkzaamheden uit te voeren.
 10. Als de drone operator door toedoen of nalaten van Klant werkzaamheden niet kan uitvoeren dan kan Buzzing even goed de kosten voor het product in rekening brengen.

Artikel 6. Product doorgaans binnen 5 werkdagen beschikbaar

 1. Klant ontvangt binnen de kortst mogelijk termijn de/het bestelde foto’s, film, 2D- of 3D-model: in principe binnen 2 werkdagen nadat de vlucht is uitgevoerd.
 2. Klant dient binnen 30 dagen na ontvangst van het product te controleren of het voldoet aan de afspraken die hierover met Buzzing zijn gemaakt, althans aan de eisen die hiervoor in het normale handelsverkeer gelden. Voldoet het product niet dan dient Klant binnen 30 dagen na ontvangst hiervan melding te maken via contact@buzzing.be.
 3. Verborgen gebreken moet Klant onmiddellijk nadat deze zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering van het product, melden via contact@buzzing.be.
 4. Blijkt een gebrek aan het product te wijten aan een toedoen of nalaten van Buzzing, dan zal Buzzing op ieder redelijk verzoek hiertoe, de vlucht opnieuw uitvoeren en ontvangt Klant alsnog een product zonder gebreken. Blijkt echter dat kwaliteitsvermindering van het product is toe te rekenen aan Klant, dan komt dit voor eigen rekening.
 5. Laat Klant na om een gebrek te melden binnen de termijnen genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel, dan vervalt het recht op herstel/terugbetaling/schadevergoeding.
 6. Buzzing levert het product aan in de meest gangbare bestandsformats en/of via cloudsoftware.
 7. Het is aan Klant om de software(licenties) te verkrijgen, en up to date te houden, die nodig zijn om met de bestandsformats te kunnen werken.
 8. Het product dat je via de cloudsoftware kunt afnemen blijft 6 maanden beschikbaar. Voor het gebruik van de cloudsoftware zijn DEZE VOORWAARDEN van toepassing. Voor meer functionaliteiten/langere duur dient Klant zelf een licentie aan te schaffen.

Artikel 7. Facturatie, betaling en verzuim

 1. Alle prijzen gehanteerd door Buzzing zijn exclusief BTW.
 2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Buzzing afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Klant dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of onder curatele plaatsing, worden vorderingen op/verplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 6. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is Klant zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Klant is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 8. In geval van (betalings)verzuim is Buzzing gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst met Klant en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden. Bovendien kan het Klant-account worden opgeheven.
 9. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Buzzing recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €150 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.
 10. Buzzing is gerechtigd het factureren uit te besteden aan derden, of haar vorderingen te verkopen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan behoren toe aan Buzzing of diens licentiegevers. Buzzing en eventueel diens licentiegevers behouden het recht om de intellectuele eigendomsrechten te exploiteren. Dit gebruiksrecht is eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar. Bij exploitatie eerbiedigen Buzzing en licentiegevers zowel eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden als privacy rechten.
 2. Klant verkrijgt van Buzzing een eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat ook het recht tot openbaar maken en verveelvoudigen.
 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het product te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is Buzzing toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten op het product. Klant mag deze technische maatregelen niet uit het product verwijderen of anderszins ontwijken.

Artikel 9. Eerbiedigen van intellectuele eigendomsrechten van derden

 1. Voordat de afspraak voor het uitvoeren een vlucht gemaakt wordt, vraagt Klant zo nodig toestemming voor het maken van de opnames aan eventuele derden die intellectuele eigendomsrechten hebben op het object waarvoor klant het product besteld heeft. Nadat de afspraak met de drone operator is gemaakt is annuleren niet meer mogelijk. Houdt de derde het maken van de opnames tegen dan blijft artikel 4 onverminderd van toepassing.
 2. Klant vrijwaart Buzzing en/of diens licentiegever volledig van aansprakelijkheid in geval een derde als bedoeld in lid 1 van dit artikel een vordering aanhangig gemaakt jegens Buzzing en/of diens licentiegever. Zodra de derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens Buzzing of diens licentiegever, verleent Klant de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen voeren.

Artikel 10. Privacy en veiligheid

 1. Buzzing respecteert de privacy van (de medewerkers van) de Klant. Buzzing behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Buzzing treft gepaste technische en organisatorische voorzieningen ter bescherming van persoonsgegevens die het ontvangt van Klant.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de privacy verklaring en het cookie beleid welke te vinden zijn op https://www.buzzing.be/.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Buzzing en Klant verplichten zich de informatie die zij van elkaar krijgen tijdens de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst, niet voor een ander doel te gebruiken dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Buzzing en Klant verplichten zich om (hulp)personen die zij inzetten bij de uitvoering van deze Overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als bedoeld in dit artikel.
 3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover:
  1. de verkregen informatie van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is door deze geheimhoudingsplicht te schenden,
  2. de andere partij de informatie zelfstandig ontwikkelt zonder gebruikmaking van de verkregen informatie;
  3. de andere partij de informatie rechtmatig van een derde verkrijgt die zelf niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden, of
  4. de andere partij op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie, openbaar moet maken. Indien niet verboden laat de openbarende partij de andere partij weten dat het de informatie op deze grond deelt.
 4. Onverminderd het vorengaande en voor zover toegestaan door (privacy-)wetgeving mag Buzzing Klant-gegevens ook gebruiken om Klant commercieel te benaderen.
 5. Onverminderd het vorengaande is Buzzing bevoegd de naam van Klant op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Artikel 12. Buzzing maakt gebruik van derden

 1. Buzzing levert smart drone services. Wij maken producten door opnames te maken vanuit de lucht. Zonder te beschikken over de juiste apparatuur, kennis en vaardigheden is dit onverantwoord. Om die reden maakt Buzzing gebruik van drone operators die voldoen aan alle wettelijke vereisten.
 2. Buzzing behoudt zich het recht voor om ook voor andere onderdelen van haar bedrijfsvoering gebruik te maken van derden.
 3. De rechten van Buzzing en de verplichtingen van Klant die voortvloeien uit de Overeenkomst, gelden even goed ten aanzien van derden die Buzzing ondersteunen.

Artikel 13. Beëindiging

 1. Buzzing en Klant hebben in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer:
  1. door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de andere partij in staat van faillissement is verklaard;
  2. de onderneming van de andere partij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
  3. de onderneming van de andere partij fuseert of wordt overgenomen;
  4. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; en/of
  5. zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

  In deze gevallen worden vorderingen op de andere partij bovendien onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming van Klant worden de vorderingen van Buzzing op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Buzzing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. Buzzing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Buzzing doet haar best zo snel mogelijk te leveren. Duurt het leveren helaas langer, dan is dat teleurstellend, maar als er geen sprake is van opzet of grove schuld, kan Klant Buzzing hiervoor niet aansprakelijk stellen.
 2. Buzzing doet alleen zaken met drone operators die verplicht verzekerd zijn op basis van verordening (EG) 785/2004. Klant moet schade veroorzaakt door een drone, binnen 30 dagen melden aan Buzzing. Buzzing verleent Klant de nodige medewerking bij het aanspreken van de drone operator. De aansprakelijkheid van de drone operator voor schade veroorzaakt door de drone is beperkt tot het bedrag dat op grond van de verzekering wordt uitgekeerd. Buzzing zelf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een drone.
 3. Voor andere schade veroorzaakt door een drone operator dan die bedoeld in lid 2 van dit artikel kunnen zowel Buzzing als drone operator niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij deze gedekt is door een verzekering van Buzzing of drone operator.
 4. Veroorzaakt Buzzing schade op een andere manier dan beschreven in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, dan is Buzzing slechts aansprakelijk voor de directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Buzzing en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Buzzing uitkeert, of anders de hoogte van het factuurbedrag of €1000,- indien dit lager is. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Klant moet maken om een prestatie van Buzzing aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zo ver de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Verkoopvoorwaarden; en/of
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de schade lijdende Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Verkoopvoorwaarden.
 5. Buzzing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Buzzing, schade wegens door Buzzing gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 6. Buzzing is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor disfunctioneren van de gebruikte (cloud)software. Klant moet er rekening mee houden dat bij het in gebruik nemen van nieuwe software/uitvoeren van updates, data verloren kan gaan. Klant moet zo nodig gepaste maatregelen nemen om dataverlies te voorkomen. Buzzing is niet aansprakelijk bij verlies van data en kan niet worden verplicht om het product een 2e keer aan te leveren.
 7. Buzzing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Buzzing-website en is niet aansprakelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van de website wegens andere redenen.
 8. Buzzing neemt voor de beveiliging van gegevens van Klant en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van Buzzing kan worden verwacht. Buzzing is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Buzzing betrachte zorg. Buzzing is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Artikel 15. Vrijwaring

 1. Klant vrijwaart Buzzing voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Buzzing of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Zodra een derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens Buzzing, verleent Klant de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen voeren.
 2. Klant vrijwaart Buzzing, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met schending van privacy rechten door exploitatie van het door Buzzing geleverde product door Klant. Zodra een derde een vordering aankondigt of aanhangig maakt jegens Buzzing, verleent Klant de noodzakelijke medewerking om verweer te kunnen voeren.
 3. De klant draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de risico’s bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel en artikel 9.
 4. Klant is steeds verplicht alles in het werk te stellen schade te beperken.

Artikel 16. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die Klant heeft jegens Buzzing en/of door Buzzing ingeschakelde derden, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet.

Artikel 17. Wijzigingen

 1. Afwijkingen van de Overeenkomst en verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. Indien Klant eigen algemene voorwaarden op een Overeenkomst met Buzzing van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, worden die algemene voorwaarden door Buzzing niet aanvaard en prevaleren de Verkoopvoorwaarden van Buzzing, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
 3. Buzzing behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Verkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Klant. De meest actuele versie van de verkoopvoorwaarden is te vinden op de website. Door bezoek aan de website wordt Klant op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.
 4. Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden nietig blijkt, wordt vernietigd, dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Buzzing en Klant wel gebonden aan de overige bepalingen uit de Overeenkomst en de Verkoopvoorwaarden. Buzzing zal de (ver)nietig(d)e dan wel onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling, rekening houdend met het oogmerk van deze Verkoopvoorwaarden.
 5. Blijkt een bepaling uit de Overeenkomst (ver)nietig(baar) of onverbindend dan zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Buzzing zal een vervangende bepaling voorstellen waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling, rekening houdend met het oogmerk van de Overeenkomst. Klant mag het voorstel niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 18. Nawerking

Onderdelen uit de Overeenkomst tussen Buzzing en Klant, inclusief deze Verkoopvoorwaarden, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst bindend, voor zover dit uitdrukkelijk is afgesproken of volgt uit de aard van de onderdelen zelf.

Artikel 19. Overdracht

Het is Klant niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Buzzing te hebben verkregen, rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst of Verkoopvoorwaarden, aan derden over te dragen.

Artikel 20. Overige

 1. De administratie van Buzzing geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van hetgeen is overeengekomen, of aan Buzzing is gemeld/medegedeeld. Klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 2. Op de Overeenkomst tussen Klant en Buzzing, en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, leggen partijen voor aan rechtbank Midden-Nederland.